Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czcionka:

W Gminie Zakroczym działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizujący zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Zakroczym został powołany w dniu 25 stycznia 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 4/2011 .

W drodze Uchwały Rady Gminy Zakroczym Nr X/69/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku  został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania .

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pogłębiania społecznej świadomości został stworzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy .

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie .

Zespół został powołany aby realizować zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia .

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należy :

1. Przyjmowanie zgłoszeń przemocy w rodzinie ;

- ocena sytuacji problemowej – diagnoza ;

- wypracowanie  sposobu postępowania , który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa ;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie ;

 

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy .

-   kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;

-   podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej , uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

-   zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie ;

 

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach , w których dochodzi do przemocy , a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi  instytucjami pomocowymi

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w którym występuje zjawisko  przemocy.

6. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu wchodzą przedstawiciele :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu;

- Policji;

- Oświaty

- Służby Zdrowia

- Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Maz

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Organizacji pozarządowych

 

   Instytucje udzielające wsparcia w przypadku występowania przemocy w rodzinie :

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – tel.22.785 22 99

   Posterunek Policji w Zakroczymiu -  tel. 22 785 22 27

   Przychodnia POZ w Zakroczymiu – tel.22 785 21 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3