Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł.
 • dla osoby w rodzinie - 514 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach udziela się pomocy osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego.

 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • z urzędu.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o pomoc
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej wnioskodawcy oraz członków rodziny wspólnie gospodarujących
 • inne dokumenty potwierdzające  sytuację osobistą, rodzinną, zdrowotną, materialną wnioskodawcy (dokumentacja medyczna, orzeczenia o niepełnosprawności, wyroki i orzeczenia sądowe, dokumentacja wydatków na leczenie)

 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

 
W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego GOPS Zakroczym.
 

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3