Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium szkolne

Czcionka:

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Rodziną w rozumieniu Ustawy o pomocy społecznej  są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału wzajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

WAŻNE!!!  Stypendium szkolne przyznane w powyższych formach realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie imiennych faktur i dokumentów  potwierdzających ich powstanie i wysokość. Opis wydatkow kwalifikowanych do uzyskania zwrotu znajduje się w załącznikach na dole strony.

 1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
 2. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium www. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

Kryteria i warunki przyznania pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł  (zgodnie z art. 9 ust. 8 Ustawy o pomocy społecznej).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Zakroczym.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)
 • pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
 • dyrektora szkoły

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zakroczym
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota
 • otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)


 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek o stypendium szkolne- do pobrania

Utworzono dnia 15.02.2017, 08:53

wydatki kwalifikowane-stypendium szkolne

Utworzono dnia 15.02.2017, 11:52

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3