Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Czcionka:
Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami
• Wprowadzone zostały ustawą z dnia 2 lipca 1994 o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych. Aktualnie obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z póżn.zm.)

 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,  oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;
- jeśli zajmowany lokal posiada powierzchnię użytkowa nie  przekraczającą powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50 %, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
•  35 m2 — dla 1 osoby, powierzchnia dopuszczalna – 45,5 m2
•  40 m2 — dla 2 osób,   powierzchnia dopuszczalna -  52,0 m2
•  45 m2 — dla 3 osób,   powierzchnia dopuszczalna -  58,5 m2
•  55 m2 — dla 4 osób,   powierzchnia dopuszczalna -  71,5 m2
•  65 m2 — dla 5 osób,   powierzchnia dopuszczalna -  84,5 m2

Na każda następną osobę powierzchnię zwiększa się o 5 m2 
 

Powierzchnię normatywna zwiększa się o 15%, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju.

Odpowiednie kryterium:
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest porównywalny do 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (nadwyżka w dochodzie po przekroczeniu 125% najniższej emerytury) lub 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (nadwyżka w dochodzie po przekroczeniu 175% najniższej emerytury).
Przekroczenie powyższych kwot nie pozbawia wnioskodawcy prawa o ubieganie się o dodatek mieszkaniowy, jednak jest on naliczany w ściśle określony sposób.
 

DOCHÓD stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Jest to dochód brutto czyli wraz z podatkiem.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów /nie dotyczy studentów/, dodatku dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania/nie dotyczy studentów/, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 

DODATEK MIESZKANIOWY – stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości:
- jeżeli dochód jest niższy od 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 150 % w gospodarnie jednoosobowym:
15 % dochodu gospodarstwa w gospodarstwie 1 osobowym,
12% dochodu gospodarstwa w gospodarstwie  2-4 osobowym,
10 % dochodu gospodarstwa w gospodarstwie  5 osobowym i większym.


- jeżeli dochód jest równy lub wyższy 125% najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w gospodarstwie jednoosobowym:
20 % dochodu gospodarstwa w gospodarstwie 1 osobowym,
15 % dochodu gospodarstwa w gospodarstwie  2-4 osobowym,
12 % dochodu gospodarstwa w gospodarstwie  5 osobowym i większym.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku  wraz z deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 1.

 

2. Zaświadczenie o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 – uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał – wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy (decyzja uznająca za osobę bezrobotną, karta bezrobotnego) - załącznik nr 2.

3. Wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc:

  • gdy zarządcą budynku jest gmina – załącznik nr 3
  • gdy zarządcą budynku jest spółdzielnia – załącznik nr 4
  • gdy zarządcą budynku jest wspólnota lub inne – załącznik nr 5

5. Umowa najmu lokalu, bądź akt własności mieszkania.

6. Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, potwierdzony przez Biuro Naczelnego Architekta Miasta – w przypadku właścicieli domu jednorodzinnego.

7. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem dodatkowy dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

8.Ostatnia faktura za energię elektryczną - dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.

 

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu

ul. o.H. Koźmińskiego 15; 05-170 Zakroczym

pokój nr 2

Starszy pracownik socjalny Olga Brylińska

numer kontaktowy 22 785-22-99

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1.Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.


2.Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. W pisemnym odwołaniu należy podać numer decyzji i datę jej wydania wraz z uzasadnieniem złożenia odwołania. Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


3.Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego. W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia:

a. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.
b. miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie.
c. wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.


4.Wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych następuje po uzupełnieniu wyżej wymienionych bieżących zaległości za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.


5.Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:
a. zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
b. zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
c. braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.


6. Osoba, w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może wystąpić o ponowne jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Wystąpienie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może złożyć:
a. zarządca budynku mieszkalnego,
b. osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
c. członek rodziny zmarłego.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Wymagane załączniki:

1. Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Wzór deklaracji o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym

3. Wzór zaświadczenia o dochodach

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku wraz z deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku  – załącznik nr 1.

 

2. Zaświadczenie o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 – uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał – wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy (decyzja uznająca za osobę bezrobotną, karta bezrobotnego) - załącznik nr 2.

 

            3. Wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc:

-gdy zarządcą budynku jest gmina – załącznik nr 3

- gdy zarządcą budynku jest spółdzielnia – załącznik nr 4

            - gdy zarządcą budynku jest wspólnota lub inne – załącznik nr 5

 

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3